ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการจัดการ

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุจิตรา สวนปลิก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1