เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการจัดการ

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุจิตรา สวนปลิก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3