ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการจัดการ

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์
ครู

นางสาวสุจิตรา สวนปลิก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1