ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และวิทยาการจัดการ

นางสาวรุ่งนภา น่าดู
ครู คศ.2

นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทิพยนันท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1