ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ธ.ค. 61 ถึง 29 พ.ย. 61 เข้าค่ายลูกเสือ ยุวดาชาด
20 ธ.ค. 61 ถึง 22 ธ.ค. 61 แข่งศืลปหัตถกรรม ที่จ.พะเยา