ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ธ.ค. 62 ถึง 28 ธ.ค. 62 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด
21 ธ.ค. 62 ถึง 22 ธ.ค. 62 เจ้าภาพแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
09 พ.ย. 62 จัดงานศิษย์ก่าทุ่งกระบาย
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2
11 ต.ค. 62 ถึง 30 ต.ค. 62 ปิดปลายภาคเรียนที 1
07 ต.ค. 62 ถึง 10 ต.ค. 62 กีฬาระดับเขตพื้นที่
04 ต.ค. 62 จัดงานเกษียณอายุราชการ
01 ต.ค. 62 ถึง 02 ต.ค. 62 แข่งขันกีฬาระดับเครือข่าย
23 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่1
14 ก.ย. 62 ถึง 15 ก.ย. 62 แข่งขันศิลปกัตถกรรมระดับเขตพื้นที่
23 ส.ค. 62 ถึง 24 ส.ค. 62 แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่ายฯ
13 ส.ค. 62 จัดงานวันแม่