ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมณฑา พละทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัญญรัตน์ พุ่มรส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายดิเรก คชาธาร
ครู คศ.3

นางสุรางรัตน์ ศุภธนสินเขษม
ครู คศ.3

น.ส.กรรณิกา บัวงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

น.ส.จรินทร์ เวทยพงษ์
ครู คศ.3