กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายอิทธิวัฒน์ จิตรหาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ว่าที่ร้อยตรี จักรพันธุ์ ขันมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธัญชนก แสงลำภู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายเสาวภาค เหล็กแจ้ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4