ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัญญรัตน์ พุ่มรส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายดิเรก คชาธาร
ครู คศ.3

นางธัญญา ขันแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวดวงรัตน์ อุดมมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายพลกฤษณ์ คำเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3