วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

 

 

 


ทิศทางการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

ปรัชญา

ปญฺญา นรานํ รัตนํ

ปัญญาเป็นแก้วของนรชน

คำขวัญ

รักศักดิ์ศรีความเป็นไทย  ใฝ่ใจคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน

 

เอกลักษณ์
                    เดินอย่างไทย ไหว้สวยงาม
 
อัตลักษณ์
 ว่ายน้ำได้ พายเรือเป็น

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

                   ภายในปี 2559   เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

พันธกิจ

1.               จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับทุก ภาคส่วนอย่างทั่วถึง

2.               พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้มาตรฐาน มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้การจัดการะบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สังคมแห่งการเรียนรู้

3.               ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ สร้างความเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และมีความสามารถการใช้เทคโนโลยีอยู่บนพื้นฐาน                 ภูมิปัญญาไทย ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

เป้าประสงค์

1.             ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเต็มศักยภาพ

2.             ด้านการพัฒนาการจัดการและคุณภาพการเรียนรู้  มีระบบบริหารการจัดการที่ดี ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.             ด้านความสามารถในการแข่งขัน  ผู้เรียนทุกคนได้รับการเสริมสร้างความเป็นไทย และพัฒนาด้านความเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ พึ่งตนเองได้ ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

 

กลยุทธ์

1.             สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.             พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.             สร้างสภาพแวดล้อม แหล่งการเรียนรู้ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้          แบบบูรณาการ

4.             พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเน้นระบบกระจายอำนาจสู่สถานศึกษาและการมีส่วนร่วม ปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

5.             ระดมและจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตและเน้นให้ชุมชนและท้องถิ่นมี ส่วนร่วม

6.             พัฒนาความเป็นไทยให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเน้นด้านคุณธรรมนำความรู้ สุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

7.             พัฒนาความสุขให้กับนักเรียนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน