ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมณี เผือกใต้
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปิยรส มาคง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวชลิตา ศรีสอาด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางเบญจางค์ พัตจร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววรลัคน์ ศรีอุบลมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางไพรินทร์ สนทิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพิเชษฐ์ อยู่เมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายวิทยา ขำเกิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นาวผ่องอำไพ ปิ่นสกุล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวศรีศุภางค์ ศรีสุโข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวจินตรัตน์ พัตจร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5