กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางมณี เผือกใต้
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0988139351
อีเมล์ : maneelek15@gmail.com

นางสาวปิยรส มาคง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวชลิตา ศรีสอาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววรลัคน์ ศรีอุบลมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางพิเชษฐ์ อยู่เมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0898390579
อีเมล์ : noi_1912@hotmail.com

นายวิทยา ขำเกิด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นาวผ่องอำไพ ปิ่นสกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวศรีศุภางค์ ศรีสุโข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจินตรัตน์ พัตจร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเมษา อินต๊ะอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอังคณา เอี่ยมบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวสุจินดา เทียนศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4