ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธีราพร สุวรรณวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรพิน ชุติชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางศิริรัตน์ มีศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางมณี เผือกใต้
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางไพรินทร์ สนทิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางพิเชษฐ์ อยู่เมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางถาวร ชูโชติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางเยาวภา มีแก้ว
ครู คศ.3

น.ส.รุ่งนภา น่าดู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1