กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

น.ส.จุฑารัตน์ ทรัพย์สุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุปราณี เสือคล้าย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางกฤตาภรณ์ คชาธาร
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0848140846

นางสาวปรียาภรณ์ พันธุ์หนองหว้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายวิศรุต มีศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0825273444
อีเมล์ : Wisarut_meesri@hotmail.com

นางสาวลลิตา มีแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวอักษรสิริ ตาคม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1