ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนฤมล พงษ์สุพจน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกฤตาภรณ์ คชาธาร
ครู คศ.3

นางสุปราณี เสือคล้าย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

น.ส.จุฑารัตน์ ทรัพย์สุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4