ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

น.ส.จุฑารัตน์ ทรัพย์สุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุปราณี เสือคล้าย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางกฤตาภรณ์ คชาธาร
ครู คศ.3

นางวีณานุช หุนกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปรียาภรณ์ พันธุ์หนองหว้า
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายวิศรุต มีศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวลลิตา มีแสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3