ห้องสมุดมีชีวิต
Big Read รักอ่าน

กิจกรรม "Big Read  รักอ่าน" หมายถึง  การอ่านที่ยิ่งใหญ่”  ได้แนวคิดมาจาก seven eleven  ที่จัดรายการสะสมแสตมป์จากการซื้อของเพื่อแลกรางวัล "Big Read  รักอ่าน" เป็นกิจกรรมที่เติมความรู้ด้วยการอ่านและสะสมแสตมป์เพื่อแลกรางวัล ตามสิทธิ์ Big Read  รักอ่าน  เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง สมัครใจมาเติมความรู้ด้วยการอ่านและสะสมแสตมป์เพื่อแลกรางวัล ทำให้นักเรียนมีความต้องการอ่านหนังสือมากขึ้น และมีการแข่งขันในการอ่านเพิ่มขึ้น

กิจกรรมวันสำคัญ

กิจกรรมวันสำคัญ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามปฏิทินวันสำคัญของโครงการห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งมีรูปแบบการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น คัดลายมือ เรียงความ เขียนเรื่องจากภาพ วาดภาพระบายสี ตอบคำถามจากการอ่าน เขียนคำขวัญ แต่งคำประพันธ์ แสดงละคร เกม และร้องเพลง เป็นต้น

กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เป็นกิจกรรมที่นำหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนออกมาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่านให้กีบนักเรียน โดยกำหนดคำถาม ไว้ เดือนละ 5 ข้อ นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะเขียนคำตอบลงในกระดาษที่เตรียมไว้จากนั้นหย่อนกระดาษคำตอบลงในกล่องรับคำตอบ เมื่อสิ้นเดือนเจ้าหน้าที่จะตรวจคำตอบและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ชนะเลิศ 3 ระดับ คือ ชนะเลิศ  รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2

กิจกรรมอาณาจักรนักอ่าน
อาณาจักรนักอ่าน เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นสมองยามเช้า เป็นกิจกรรมที่จัดทุกวันซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ การเล่านิทาน รายการห้องสมุดสัมพันธ์ อ่านข่าวประจำวัน ภาษาไทยวันละคำ English To ASEAN(พร้อมประโยค) เกร็ดความรู้ ถามตอบรอบรู้ คนเก่งตอบก่อน สาระอาเซียน กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง และกิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน ซึ่งมีจุดเด่นคือคณะกรรมการสภานักเรียนและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยมีครูบรรณารักษ์เป็นที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวก
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการค้นคว้า
กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและการค้นคว้าเป็นการจัดกิจกรรมสำหนับห้องสมุดมีชีวิตซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน โดยจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการอ่านและการค้นคว้า รวมทั้งใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการห้องสมุด จึงทำให้ห้องสมุดสามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย นอกจากนี้ยังจัดให้มีการค้นหายอดนักอ่านจากและมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่ยอดนักอ่านด้วย
กิจกรรมพักกลางวัน
กิจกรรมพักกลางวัน เป้นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเวลาพักกลางวันของนักเรียนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียนด้วยกลวิธีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและหลากหลาย โดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนและเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและครูบรรณารักษ์เป็นที่ปรึกษาและคอยอำนวยความสะดวกกิจกรรมนี้จึงทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกในความสามารถและความคิด กิจกรรมดังกล่าว เช่น ร้องเพลงคาราโอเกะ เล่านิทาน  กิจกรรมสาระอาเซียน คัดลายมือ เกมการศึกษา  กิจกรรมภาษาภาเพลิน  วาดภาพระบายสี และกิจกรรมตอบคำถามจากการฟัง เป็นต้น