ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายเทียน กันยะมูล
ช่างไม้ 4

นายไพโรจน์ สั่งสอน
นักการ