ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชิตพงษ์ ภูทวี
ครู คศ.3

นายอภิชัย รีฮุง
ครู คศ.3