ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพจน์ จิตภัคดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ ชาญสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรินทร์ ชาญสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส หาญกล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2547 ถึง 30 กันยายน 2565
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อำไพ นงค์เยาว์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน