ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวฐิตินาท ทองเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวนาตยา บุญสม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางเพ็ญวิภา กล่ำบุตร
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางจิตตมาส ศรีสุภาพ
ครูวิกฤต
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2