ปฐมวัย

นางรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0831629050
อีเมล์ : modratanaporn@gmail.com

นางนันทวรรณ จันทร์ส่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวฐิตินาท ทองเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 08-7943-4947

นางสาวนาตยา บุญสม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2