ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางรัตนาภรณ์ สัมฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางนันทวรรณ จันทร์ส่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวฐิตินาท ทองเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวนาตยา บุญสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2