ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมหมาย สร้อยบวบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกุลฌลา ยันต์วิเศษ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางจิตตมาส ศรีสุภาพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3