ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสำเริง อินทร์สุวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางกุลฌลา ยันต์วิเศษ
ครู คศ.1

นายอภิชัย รีฮุง
ครู คศ.3