กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมหมาย สร้อยบวบ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางกุลฌลา ยันต์วิเศษ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายรัตนพล ต่วนเอี่ยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวศรีศุภางค์ ศรีสุโข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2