กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชิตพงษ์ ภูทวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางมาลินี ศรพระขันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0805041399
อีเมล์ : sornprakan@hotmail.com

นางยุพิน คำพวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4