ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชิตพงษ์ ภูทวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมาลินี ศรพระขันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางยุพิน คำพวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4