ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมหมาย สร้อยบวบ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมศักดิ์ ชุติชัย
ครู คศ.2

นายพลกฤษณ์ คำเมือง
ครู คศ.1