ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายชิตพงษ์ ภูทวี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางมาลินี ศรพระขันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางยุพิน คำพวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4