ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธนศักดิ์ มากมิ่ง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-1887-7613
ชื่อ-นามสกุล : นางจงลักษณ์ จิตดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 08-4735-9088
ชื่อ-นามสกุล : นางมลิวรรณ ศิริพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 08-9267-5828
ชื่อ-นามสกุล : นายธานินทร์ ปัญญากร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 08-1886-5222
ชื่อ-นามสกุล : นางสมัย จูสวย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 08-1886-2873
ชื่อ-นามสกุล : นางพิศวง น้อยดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 08-1039-8383
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ อินทร์ชลี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์การศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ พี่งกริม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ สนทิม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-7527-1195
ชื่อ-นามสกุล : นายทองปอน มีศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-1680-6954
ชื่อ-นามสกุล : นางเรณู แจ่มมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-5727-9393
ชื่อ-นามสกุล : นายทนงศัก่ดิ เข็มพล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-3212-7297
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ มั่นคง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิ เลิศไกร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-9857-6231
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส หาญกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โดยตำแหน่ง
เบอร์โทร : 08-7204-8871
อีเมล์ : jamrus_1234@hotmail.com