คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย เรือนคำ
ตำแหน่ง : ประธานคณกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจงลักษณ์ จิตดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 08-4735-9088
ชื่อ-นามสกุล : นางพิศวง น้อยดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 08-1039-8383
ชื่อ-นามสกุล : นายทองปอน มีศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-1680-6954
ชื่อ-นามสกุล : นางเรณู แจ่มมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-5727-9393
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิ เลิศไกร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-9857-6231
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอำไพ นงค์เยาว์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : โดยตำแหน่ง
ชื่อ-นามสกุล : นางธญาณี จูสวย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 08-1886-2873
ชื่อ-นามสกุล : นางจรินทร์ เสถียรดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทนา จันทร์ทิม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวโชติกา อันชู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ อยู่นัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจรินทร์ เวทยพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัตน์ ใจจำนงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี ศรีพุทธา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ