ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย เรือนคำ
ตำแหน่ง : ประธานคณกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจงลักษณ์ จิตดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 08-4735-9088
ชื่อ-นามสกุล : นางพิศวง น้อยดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 08-1039-8383
ชื่อ-นามสกุล : นายทองปอน มีศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-1680-6954
ชื่อ-นามสกุล : นางเรณู แจ่มมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-5727-9393
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ มั่นคง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิ เลิศไกร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08-9857-6231
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส หาญกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : โดยตำแหน่ง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางธญาณี จูสวย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 08-1886-2873
ชื่อ-นามสกุล : พ.ต.ท.มนัส ดลจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี จิตกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจรินทร์ เสถียรดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชชัย พุ่มไม้
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :