คณะผู้บริหาร


ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : jamrus_2504@hotmail.com

นายอนุวัฒน์ ปาพรม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0809077540
อีเมล์ : anuwatpaprom@gmail.com

นางสาวจุฑารัตน์ พูลนิ่ม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0932236593
อีเมล์ : poolnim@absth.ac.th