ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจงลักษณ์ จิตดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุรินทร์ อ่อนกล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวศรีพันธ์ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอัญชลี กาฝาก
ครู คศ.2