ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจงลักษณ์ จิตดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุรินทร์ อ่อนกล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวศรีพันธ์ สุขสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอัญชลี กาฝาก
ครู คศ.2