ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิรัตน์ กมล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจันทิมา กลางวงศ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2