ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมัณฑนา วิภาตะภูติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวันชัย เอี่ยมสืบทับ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเบญจางค์ พัตจร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นายวุฒวินัย หงษ์บุญมี
ครู คศ.3