กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวจุฑารัตน์ พูลนิ่ม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายณัชวิน คงแย้ม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางจิตตมาส ศรีสุภาพ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2