ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง

 

                  โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง เดิมชื่อโรงเรียนศรีสำโรง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2499 เป็นโรงเรียนมัธยมสามัญ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) อาศัยเรียนที่ โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารไม้ถาวรจำนวน 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 40,000 บาท เปิดเรียนเป็นเอกเทศ เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 โดยมี นายพจน์ จิตต์ภักดี เป็นครูใหญ่ คนแรก
                  พ.ศ. 2503 ได้รับงบประมาณจำนวน 150,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ ส.008 ขนาดและคณะกรรมการโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ได้รื้อย้ายอาคารหลังแรก 3 ห้องเรียน ไปสร้างอนุโลมตามแบบ ส.008 สมทบกับงบประมาณ 15,000 บาท เป็น 5 ห้องเรียน ทางด้านใต้ของที่ดิน
                   พ.ศ. 2506 ได้รับงบประมาณ จำนวน 35,000 บาท สร้างโรงฝึกงานแบบ ส.312 ขนาด 7 ? 17.5 เมตร นายอรุณ ชาญสุวรรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นครู ใหญ่
                   พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณ 120,000 บาท สร้างอาคาร แบบ ส.008 ต่อเติมอาคารเดิม ( 5 ห้องเรียน ) ไปทางทิศตะวันออก จำนวน 3 ห้องเรียน ปีนี้ทางโรงเรียนได้ขยายการศึกษาภาคบังคับ โดยเปลี่ยนจากมัธยมมาเป็นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงประถมศึกษา          ปีที่ 7
                    พ.ศ. 2509 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
                    พ.ศ. 2513 เปิดสอนชั้นเด็กเล็กและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                    พ.ศ. 2515 ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กอย่างเป็นทางการ โดยจัดเป็นศูนย์โภชนาการเด็กร่วมกับสาธารณสุข จังหวัดสุโขทัยกรมอนามัย
                    พ.ศ. 2523 โรงเรียนโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
                    พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัด ในส่วนของ ส.ส. สุโขทัย นายพจน์ เกิดผล จำนวน 20,000 บาท สร้างประตูรั้วคอนกรีตรูปดินสอทางเข้าโรงเรียน ทาง ด้านเหนือและด้านใต้ ในปีนี้กรมทรัพยากรธรณี ได้ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซับเมอร์ส ให้ทางโรงเรียน จำนวน 1 ชุด
                  พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณถมดินสนามฟุตบอล จำนวน 150,000 บาท และได้รับงบประมาณขุดสระเลี้ยงปลา เพื่อช่วยโครงการอาหารกลางวัน ขนาด 39 x 35 x1.20 เมตร เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท
                  พ.ศ. 2530 คณะครูผู้ปกครองร่วมกันบริจาค ถังน้ำประปาเหล็ก ขนาดความจุ 5,400 ลิตร เป็นเงิน 16,500 บาท ทั้งนี้ได้ถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส   ที่
รัชกาลที่  เจริญ พระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา
                 พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณ จำนวน 700,00 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ204 / 26  ขนาด 154 ตรางเมตร
                 พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณ จำนวน 90,000 บาท สร้างบ้านพักภารโรง 1 หลัง
                 พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณ จำนวน 1,780,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105 / 29 ขนาด 2 ชั้น 6ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และในปีนั้นทางโรงเรียนได้รับเงินบริจาค จากนางรุ่งอรุณ ภู่บุญ จำนวน 20,000 บาท เพื่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อาจารย์อ้น ภู่บุญ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสำโรง คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันบริจาคสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลอดแนวหน้าของโรงเรียน สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงิน 175,000 บาท ( 70 ช่อง ยาว 182 เมตร )
                   พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณจัดสรรจาก ส.ส. สุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม ) จำนวนเงิน 157,000 บาท ทำถนนลาดยางรอบสนามหน้าโรงเรียน และได้รับงบประมาณสนับสนุน จากนายประศาสตร์ ทองปากน้ำ สร้างหอกระจายข่าว จำนวน 1 จุด เป็นเงิน 25,000 บาท
                  พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 105 / 29 ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,639,180 บาท และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร สปช. 105 / 29 หลังเดิมอีก 2 ห้องเรียน จำนวนเงิน 139,680 บาทได้รับเงินจาก ส.ส. สุโขทัย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ ทรวงคมนาคม) สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน136,620 บาท โดยสร้างบนชั้น 2 ของอาคาร 3 (สปช.105 / 29 ) ได้รับงบจาก ส.ส. ประศาสตร์ ทองปากน้ำ จำนวน 24,000 บาท สร้างต่อ เติม โรงอาหารทางด้านเหนือได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601 / 29 จำนวน 2 ที่ งบประมาณ 44,980 บาท
                   พ.ศ. 2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาจังหวัด จากการเสนอขอของ ส.ส. ประทวน เขียวฤทธิ์ เพื่อถมดินสนามหน้าโรงเรียน จำนวน 20,000 บาท
                   พ.ศ. 2540 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาจังหวัด จากการเสนอขอของ ส.ส. ประทวน เขียวฤทธิ์ เพิ่มอีก 60,000 บาท เพื่อถมดินสนามหน้าโรงเรียน จนแล้วเสร็จ อนึ่ง ในปี 2540 โรงเรียนได้รับอนุมัติเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา
                   พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26 ขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว 36 เมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 2,548,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 28 มาราคม 2542 ส้วมจำนวน 6 ที่
                   พ.ศ. 2542 โรงเรียนศรีสำโรงได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ คณะกรรมการโรงเรียนละคณะกรรมการ ประถมศึกษาศึกษาจังหวัดสุโขทัย อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนศรีสำโรง เป็น โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2542 ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคาร สปช. 105/29 จำนวน 2 ห้องเรียน งบประมาณ 917,000 สร้างเสร็จเมื่อ 25 สิงหาคม 2542 ในปีเดียวกันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครู ร่วมกันบริจาคเงินสร้างป้ายชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนศรีสำโรง เป็นโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง โดยสร้างต่อเติมด้านบนของป้ายชื่อเดิม รวมเป็นเงิน 100,000 บาทเศษ พร้อมกันนี้ได้สร้างศาลพระภูมิใหม่เป็นจำนวนเงิน 30,398 บาท
                  พ.ศ. 2543 ได้รับการบริจาคแรงงานและวัสดุจากคณะกรรมการโรงเรียน ก่อสร้างส้วมจำนวน 1 หลัง 5 ที่ จำนวนเงิน 57,602 บาท ปรับปรุงโรงอาหารและจัดสร้างที่ล้างหน้าแปรงฟัน 2 ที่ เป็นเงิน 34,760 บาท
                  พ.ศ. 2544 ได้ปรับปรุงห้องน้ำครู 4 ที่ จำนวนเงิน 16,260 บาท อ่างล้างมือนักเรียนจำนวนเงิน 20,000 บาทเตาเผาขยะ 2 ที่จำนวนเงิน 8,764 บาท ปรับปรุงอาคารเด็กเล็ก เป็นเงิน 35,311 บาท ทำถนนคอนกรีต 200 เมตร เป็นเงิน 320,000 บาท สร้างคอนกรีตยาว 240 เมตร เป็นเงิน 445,600 บาท ต่อเติมห้องเรียน 2 ห้อง เป็นเงิน100,000 บาท สร้างถังน้ำประปาโรงเรียนเก็บน้ำ 1 ชุด ประมาณ 300,000 บาท (งบประมาณ อ.บ.ต. สามเรือน)

                  พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบันได ตามสัญญา ที่ 1/2545 ขนาดกว้าง 3 เมตร 9 ขั้น เป็นเงิน 36,000 บาท ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจาก อบจ.สุโขทัย ก่อสร้างถนนเพิ่มเติม ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร เป็นเงิน 465,000 บาทได้รับงบประมาณ สนับสนุนจาก อ.บ.ต. สามเรือน จัดสร้างหอน้ำประปา พร้อมท่อส่งน้ำ 1,000 เมตร เป็นเงิน 228,697 บาท และติดตั้งมอเตอร์ 1 ชุด

                   พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณ ซ่อมแซมห้องส้วม แบบ สปช. 601/26,602/26,603/28 จำนวนเงิน 25,100 บาท ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนเป็น จำนวนเงิน 43,900 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อ.บจ.สุโขทัย ติดตั้งเครื่องอากาศ จำนวน 4 เครื่อง     จำนวนเงิน 200,000 บาท   ได้ปรับปรุงห้องน้ำชั้นอนุบาล 4 ที่ และอ่างล้างมือนักเรียน 2 ที่ จำนวน 30,000 บาท (เงินบริจาค) ปรับปรุงห้องสมุดและอาคารเรียนจำนวนเงิน 17,462 บาท (เงินบริจาค)

                  พ.ศ. 2547 ได้จัดทำสวนหย่อมหน้าป้ายโรงเรียนทางเข้า จำนวนเงิน 17,000 บาท ได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ถมดิน ทาสี จำนวนเงิน 40,000 บาท ได้ปรับปรุงก่ออิฐทำกำแพง ถมดิน ทำสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน ชั้น ป.1-ป.2 และทำที่จอดรถยนต์ จำนวนเงิน 50,000 บาทได้จัดทำเสาธงโรงเรียน จำนวนเงิน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2550 นายสุรินทร์  ชาญสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง  เกษียณอายุราชการ  นายจำรัส  หาญกล้า ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม  2547

                    ปีการศึกษา 2547  มีนักเรียน ชาย 373  คน นักเรียนหญิง  จำนวน 388 คน รวม 761คน  มีครูชาย  9  คนครูหญิง  24  คน รวม 33  คน

                    พ.ศ. 2548 ปรับปรุงห้องประชุม ติดผ้าม่าน ทาสี จำนวนเงิน 29,720 บาท ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง จำนวนเงิน 66,000 บาท ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวนเงิน 26,900 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน จำนวนเงิน 30,000 บาท ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนชั้น ป.4 จำนวน 3 ห้อง จำนวนเงิน 36,000 บาท ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารปฐมวัย สื่อ ศูนย์เครื่องเล่น เป็นเงิน 500,000 บาท และได้ทาสีอาคารเอนกประสงค์  อาคารดนตรีไทย งบบริจาค เป็นเงิน45,000 บาท  ติดตั้งระบบโทรศัพท์สาขา 18 หมายเลข งบปริจาค เป็นเงิน 45000 บาท

                     ปีการศึกษา 2548  มีนักเรียน ชาย 383  คน นักเรียนหญิง  จำนวน 382 คน รวม 765คน  มีครูชาย  9 คน ครูหญิง  25   คน รวม 35  คน

                     พ.ศ. 2549 ปรับปรุงฟ้าเพดานอาคารดนตรี 24,000 บาท  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสายแรงต่ำ และระบบไฟฟ้าภายในอาคารทุกอาคารเรียน เงินบริจาค เป็นเงิน 60,000  บาท  ปรับปรุง เปลี่ยนสารเคมีทุกอาคารเรียนเรียน รวม 24 ชุด ปรับปรุงระบบเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็จสูง ทุกอาคารเรียนทุกห้อง เป็นเงิน 23,000 บาท  และได้รับคัดเลือกเข้าโครงการห้องสมุดมีชีวิต ได้รับงบประมาณสนับสนุนพัฒนาห้องสมุด เป็นเงิน 50,000 บาท งบอุดหนุนจากโรงเรียน 40,000 บาท และได้รับงบประมาณสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือห้องสมุด  จากสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย คิดเป็นเงินประมาณ   100,000  บาท

                   ปีการศึกษา 2549  มีนักเรียน ชาย 374  คน นักเรียนหญิง  จำนวน 397 คน รวม 422 คน  มีครูชาย  9  คน ครูหญิง  27  คน รวม 36  คน

                   พ.ศ. 2550 ทำรั้วรอบสวนหย่อม รอบบริเวณโรงเรียน    เป็นจำนวนเงิน 142,000 บาท ทำถนนคอนกรีตหน้าอาคารอนุบาล 24,000 บาท เททางเดิน และถนนเข้าอาคารหน้ามุข เป็นเงิน 36,500 บาท ติดตั้งสัญญาณดาวเทียมและทีวีทุกห้องเรียน 127,000 บาท (งบบริจาค)  ได้รับงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 247,000 บาท ต่อถนนคอนกรีตไปถึงอาคารดนตรี ระยะทาง 40 เมตร ปูพื้นอาคาร ป.5 ชั้นล่าง ห้องอนุบาล 2/1 และห้องส้วมข้างอาคารอเนกประสงค์  และได้รับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากสถานีโทรทัศน์  iTV เป็นเงิน 50,000 บาท  ปรับปรุงระบบสื่อห้องโทตทัศนูปกรณ์  และได้รับงบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากมูลนิธิ ป.เต็กตึ้ง  ปรับปรุง    เรือนเพาะชำ เป็นเงิน  20,000 บาท และเปลี่ยนตู้น้ำเย็นแบบไร้สารตะกั่ว  5 ตู้ เป็นเงิน 100,000  บาท

                  ปีการศึกษา 2550 มีนักเรียน ชาย 385  คน นักเรียนหญิง  จำนวน 422 คน รวม 807คน  มีครูชาย  10 คน ครูหญิง  28  คน รวม 38 คน

                  พ.ศ.  2551  ทาสีอาคารเรียนอาคารประกอบทั้งหมดทุกหลัง เป็นเงิน 180,000 บาท (วัสดุจากเงินอุดหนุน ค่าแรงจากเงินบริจาค เป็นเงิน 95,000 บาท)  ทำที่แปรงฟัน  4 ชุด เป็นเงิน  28,000  บาท (เงินบริจาค)  ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  เป็นเงิน 97,000 บาท  ทำสแรมกันแดดหน้าอาคาร ป.4 งบบริจาค 21,000 บาท หน้าอาคาร  ป. 5 เป็นเงิน 27,000  บาท และทำสนามเปตอง  เป็นเงิน 8,000 

บาท

               พ.ศ.  2552  ทำรั้วรอบสนามเด็กเล่น  เป็นเงิน  47,000  บาท  จัดทำระบบกล้องวงจรปิด เป็นเงินทั้งหมด  220,000  บาท และปูกระเบื้องพื้นห้องชั้นบน อาคาร ป.6 จำนวน 3 ห้องเรียน อาคาร ป. 3  จำนวน  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน 154,000  บาท    ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด  100 เควีเอ เป็นเงิน  389,400  บาท ปีการศึกษา 2552  มีนักเรียน 843 คน  ครูจำนวน  31 คน

                 พ.ศ.  2553   หจก.ศรีสำโรงขนส่ง โดยคุณอนันต์  ยนต์นิยม สร้างถนนคอนกรีต ให้โรงเรียนบริเวณทางไปโรงอาหาร ระยะทาง  80 เมตร  คิดเป็นเงิน  200,000  บาท  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน โดยได้รับงบประมาณห้องคอมพิวเตอร์ 566,540 บาท ปรับปรุงห้องติดเครื่องปรับอากาศ โดยเงินบริจาค เป็นเงิน  156,000 บาท

                  พ.ศ. 2554  คณะครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมสมบททุนก่อสร้างรั้วโรงเรียน จำนวน 298  ช่อง เป็นเงิน 1,043,000  บาท  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย(วงปี่พาท) เป็นเงิน 147,000 บาท  และได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ในปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงห้องสมุด  ติดเครื่องปรับอากาศ 4 เครื่อง ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 350,000 บาท

                  พ.ศ. 2555  ได้รับงบประมาณน้ำท่วม ขยายถนภายในโรงเรียน รอบสนามฟุตบอล กว้างอีกด้านละ 2 เมตร เป็นเงิน 564,000 บาท ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ เป็นเงิน 134,000 บาท และก่อสร้างรางระบายน้ำ เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท และได้รับงบประมาณห้องเรียนอัจฉริยะ 2 ห้อง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นเงิน 600,000 บาท วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ได้นำนักเรียนจำนวน 14 คน ไปสาธิตการว่ายน้ำและลอยตัว ถวายสมเด็จประเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  ณ โรงเรียนชุมชุนวัดดักคะนน  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และ เข้าโครงการโรงเรียนยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 

                                พ.ศ. 2556  ได้รับงบประมาณผูกพัน 2556-2557 ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ปรับปรุง 46  เป็นเงิน 17,000,000 บาท เริ่มสัญญา วันที่ 1 มีนาคม 2556  และได้รับงบประมาณจากมูลนิธิราชประชาสมาสัย (ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม) เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ รอบสนามโรงเรียน ได้รับงบประมาณครุภัณฑ์ห้องเรียน  e-classroom จาก สพฐ. เป็นเงิน 927,000 บาท  นายจำรัส  หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า Obec Awards รางวัลเหรียญทองระดับชาติ ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่,  นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า Obec Awards รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้าน
นวัตกรรม  โรงเรียนได้รับโล่รางวัลคะแนนเฉลี่ย O-net ชั้น ป. 6 ปีการศึกษา 2555 สูงสุด ของโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัด สพป.สท. 2 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.45 KB