ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ได้รับการประเมินเชิงประจักษ์ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 7 มีนาคม 2566 ทางโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ได้รับการประเมินเชิงประจักษ์
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2565
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
โดยมี ผอ.วีระชัย น้อยเขียว ผอ.รร.บ้านเขาดินไพรวัน ประธานกรรมการ
ผอ.นิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์ ผอ.รร.บ้านท่ามักกะสัง กรรมการ
และ ศน.ศิริพร ใจทิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
ในการนี้มี นายอนุวัฒน์ ปาพรม นางสาวจุฑารัตน์ พูลนิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
พร้อมด้วยคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะท่านกรรมการเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2566,10:46   อ่าน 22 ครั้ง